Θέμα: Οι σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών σε αυτές
Θάνος Πλεύρης
Βουλευτής Ά Αθηνων

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

Προς:
1. Τον Υπουργό Υγείας,
2. Τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Θέμα: «Οι σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών σε αυτές».

Σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αρμόδιων υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λοιπών στελεχών της κυβέρνησης, ανακοινώθηκαν κοινές δράσεις στο πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, οι οποίες μάλιστα, ήδη βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία συμβάλλει στην ανάγκη προώθησης των σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, και της πρόσβασης των πολιτών σε αυτές. Πρόκειται, άλλωστε για μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που ήδη έχει οδηγήσει τα κράτη – μέλη στη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών, με σκοπό την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, και φυσικά των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της προστασίας της υγείας και των οικονομικών των συστημάτων υγείας, ιδιαίτερα μετά την πανδημία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει ανακοίνωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης, θέτοντας τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους, σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεύτερον, την εξατομικευμένη ιατρική μέσω κοινής ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων, επιτρέποντας σε ερευνητές και άλλους επαγγελματίες να συγκεντρώνουν πόρους (δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη κλπ) σε ολόκληρη την ΕΕ. Τρίτον, την ενδυνάμωση των πολιτών με ψηφιακά εργαλεία που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικής τους φροντίδας και στην πρόληψη της υγείας τους.

Παρόλα αυτά, τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναδεικνύουν ότι σε ότι αφορά την ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη, δεν υπάρχουν ενιαίοι κανονισμοί, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ πολλά θέματα εξακολουθούν να στερούνται ομοιόμορφης ρύθμισης. Μεγάλο μέρος δε των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων σε αυτούς τους τομείς, εξακολουθεί να ανήκει στα κράτη – μέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης κλίματος εμπιστοσύνης, ώστε να καθοδηγηθούν οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της ψηφιακής υγείας στη Χώρα μας, προς την ασφαλή χρήση των καινοτόμων υπηρεσιών της,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο ανάπτυξης και εφαρμογής των υπηρεσιών ψηφιακής ιατρικής που ανακοινώθηκαν πρόσφατα;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός ενσωμάτωσης των υπηρεσιών ψηφιακής περίθαλψης, που ανακοινώθηκαν, στις υφιστάμενες οργανωτικές και λειτουργικές δομές του ΕΣΥ;

3. Δεδομένης της ανακοίνωσης εφαρμογής τηλεσυμβουλευτικής ιατρικής σε διάφορες ειδικότητες, υπάρχει πρόβλεψη σύστασης Μητρώου Επαγγελματιών Υγείας που θα παρέχουν ιατρική φροντίδα εξ αποστάσεως;

4. Προβλέπεται η διαμόρφωση συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου στον τομέα ψηφιακής ιατρικής, για την ιατρική ευθύνη, την ασφάλεια προϊόντων (δικτύων, ΙΤ εξοπλισμού κλπ), την ηθική παροχής υπηρεσιών, τα δικαιωμάτων των ασθενών, την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των δεδομένων υγείας, την ασφάλεια των ιατρικών πληροφοριών, κατά την πρακτική πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Ισπανία κ.α.;

5. Τι προβλέπεται αναφορικά με τη στελέχωση και την εκπαίδευση του απαιτούμενου προσωπικού για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υγείας;

6. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα απόκτησης πρόσβασης των πολιτών στα στοιχεία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που αποτελεί και προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες και ο οποίος θα ενημερώνεται από το εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό;

Οι ερωτώντες βουλευτές,

Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α ́Αθηνών

Αθανάσιος Πλεύρης Βουλευτής Α ́Αθηνών

TWITTER

[custom-twitter-feeds]

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ...

Pin It on Pinterest

Share This